Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Nowe produkty, nowości z branży mody, ekskluzywne promocje i więcej ... żyć swoim doświadczeniem mody w zaciszu domu lub w naszych sklepach Quiyou!
Oświadczam, że zapoznałem/am się z polityką prywatności tej witryny i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem z mocą ustawy 196/2003 w celu wysyłania zgłoszonych informacji.
Invio...

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DLACZEGO TO ZAWIADOMIENIE

Na tej stronie opisane są sposoby zarządzania witryną w nawiązaniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników z niej korzystających. Mamy do czynienia z informacją, która wyrażona jest również przez art. 13 rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/2003 – Kodeks dotyczący ochrony danych osobowych tych, którzy pracują z usługami web Store Fashion srl dostępnymi telematycznie z adresu: www.quiyou.com

Informacja wyrażona jest tylko dla stron Store Fashion srl, a nie dla innych witryn web ewentualnie przeglądanych przez użytkownika za pomocą linków. Informacja opiera się również na Zaleceniu nr 2/2001, którą władze europejskie do ochrony danych osobowych, zebrane w Grupie stworzonej przez art. 29 dyrektywy nr 95/46/WE, przyjęły 17 maja 2001 roku w celu określenia niektórych minimalnych wymogów dla zbierania danych osobowych on-line i w szczególności sposoby, czas i naturę informacji, które właściciele przetwarzania muszą podać użytkownikom, kiedy ci łączą się ze stronami web, niezależnie od celów połączenia. Zalecenie i podsumowanie jej celów znajdują się na innych stronach tej witryny.

“WŁAŚCICIEL” PRZETWARZANIA

Po konsultacji tej witryny, mogą być przetwarzane dane dotyczące osób zidentyfikowanych i dających się zidentyfikować. “Właścicielem” ich przetwarzania jest Store Fashion s.r.l., który ma siedzibę w Livigno (SO), ulica Rasia CAP 23030 w osobie swojego przedstawiciela ustawowego.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZETWARZANIE

Wewnątrz Store Fashion srl dane, które jej dotyczą będą przetwarzane przez personel wyznaczony pod bezpośrednim nadzorem odpowiedniej Osoby Odpowiedzialnej za przetwarzanie. Aktualny spis Osób Odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych dostępny jest i dający się skonsultować w siedzibie administracyjnej. Poza pracownikami Store Fashion srl, przetwarzanie danych osobowych będzie mogło być wykonane także przez podmioty trzecie, którym przedsiębiorstwo powierza niektóre czynności (albo części z nich) powiązane albo uzupełniające dla realizacji przetwarzania albo dostarczania oferowanych usług. W takich przypadkach podmioty te będą działać jako właściciele autonomiczni, współwłaściciele lub zostaną nominowane  Osoby Odpowiedzialne albo wyznaczone do przetwarzania.

MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzania powiązane z usługami web tej witryny mają miejsce w wyżej wymienionej siedzibie i są pod opieką tylko personelu technicznego albo Biura wyznaczonego do przetwarzania. W razie potrzeby dane związne z usługą newslettera mogą być przetwarzane przez personel spółki, która zajmuje się konserwacją części technologicznej witryny. Zbieranie będzie się odbywać  za pomocą formularza https://ccselfreg-galli.azurewebsites.net/htmlclient/, witryny quiyou.com i innych czynności w store oraz on line na portalach, których Store Fashion srl jest właścicielem.

TYPY PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane nawigacyjne

Systemy informatyczne i procedury software poświęcone funkcjonowaniu tej witryny web wchodzą w posiadanie, w trakcie ich normalego funkcjonowania , niektórych danych osobowych, których przekazanie jest zawarte w użyciu protokołów komunikacji internetowej. Mamy do czynienia z informacjami, które nie są zbierane, aby zostać połączone z zidentyfikowanymi zainteresowanymi, ale przez fakt, że ich własna natura mogłaby, za pomocą przetwarzania i łączenia z danymi przetrzymywanymi przez osoby trzecie, umożliwić identifikację użytkowników. Do tej kategorii danych wchodzą adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników, którzy łączą się z witryną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) zgłoszonych źródeł, godzina zgłoszenia, sposób użyty przy złożeniu zgłoszenia serverowi, rozmiar otrzymanego pliku w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący na stan odpowiedzi danej przez server (ok, błąd, itp.) i inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika. Te dane są używane tylko w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych o użycia witryny oraz dla kontrolowania poprawnego funkcjonowania i zostają usunięte natychmiast po przetworzeniu. Dane mogą być wykorzystane dla sprawdzenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw informatycznych ze szkodą dla witryny: poza tą możliwością, w aktualnym stanie dane dotyczące kontaktów web nie utrzymują się przez więcej niż siedem dni.

Dane dostarczane dobrowolnie przez użytkownika

Jeśli użytkownicy/odwiedzający łącząc się z tymi witrynami albo za pomocą jakiejkolwiek innej formy komunikacji pisemnej lub słownej, wyślą swoje dane osobowe, aby korzystać z określonych usług, albo też, dla wykonania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej, wejdziemy w posiadanie tych dane, które zostaną przetworzone wyłącznie w celu odpowiedzenia na zgłoszenie, lub też dla dostarczenia usługi zgodnie z poniższą Policy. Dane osobowe  wyraźnie udzielone przez użytkowników/odwiedzających zostaną zakomunikowane osobom trzecim tylko w przypadku, w którym komunikacja jest konieczna dla odpowiedzenia na zgłoszenia tych użytkowników/odwiedzających. Kompilacja stron “Rejestracja”, “Skontaktuj się z nami”, “Newsletter” albo wysyłanie zgłoszeń w jakikolwiek sposób, umożliwia wejście w posiadanie danych w pamięci systemu. Informacje chronione są przez system potwierdzający autentyczność i są osiągalne tylko przez tych, którzy są w posiadaniu danych uwierzytelniających. Pytania o informacje za pomocą e-maila powodują zapamiętywanie adresu poczty elektronicznej użytkownika, konieczne do odpowiedzi na zgłoszenie nadawcy. Zostają zawarte dane zapamiętane w wiadomości. W przypadku przetwarzania danych w dokumentach papierowych zostają zastosowane konieczne procedury limitujące dostęp tylko osobom upoważnionym. Specyficzne informacje podsumuwujące zostaną stopniowo wskazane albo wyświetlone na stronach witryny przygotowanych dla szczególnych zgłoszonych usług.

Cookies

Podobnie jak z większością witryn web, ze względów statystycznych i dla poprawy funkcjonalności, przechowywane są niektóre informacje dotyczące nawigacji na stronie. Zbieranie informacji możliwe jest dzięki wykorzystniu cookies. Cookie jest małym plikiem, który zostaje przeniesiony na  twardy dysk komputera, który łączy się z witryną. Uzyskane dane dotyczą położenia geograficznego dostawcy usługi, typu użytej przeglądarki, adresu IP, odwiedzonych stron, itp. Informacje w ten sposób uzyskane pozwalają zobaczyć częstotliwość wizyt na jednej stronie i czynności wykonane podczas nawigacji. W ten sposób, z czasem, możliwe jest poprawienie zawartości i uproszczenie jej użytkowania. Również firmy, które przekazują zawartości witrynie albo których strony są dostępne za pomocą linków, mogą używać cookies, kiedy użytkownik wybierze odpowiednie połączenie. W tych przypadkach korzystanie z cookies nie jest pod bezpośrednią kontrolą Store Fashion srl. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje cookies, ale jest możliwe ich odrzucenie albo wybranie tylko niektórych, według preferencji ustawionych przez użytkownika. Jednakże, jeśli użytkownik uniemożliwi ładowanie cookies, niektóre elementy witryny mogą przestać funkcjonować i niektóre strony mogą okazać się niepełne. Na następnych stronach możliwe jest znalezienie informacji odnośnie najbardziej popularnych przeglądarek oraz jak ustawić użytkowanie cookies: www.microsoft.com; www.mozilla.org; google.com/chrome.

CEL PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych osobowych i numerów telefonu i adresów telematycznych jest niezbędne, aby zaspokoić zgłoszenia użytkowników, odwiedzających, klientów, którzy mogliby ponownie ogladać oferty skierowane według zainteresowań zakomunikowanych i osobistych oraz komunikacje dotyczące zgłoszeń specyficznych ze strony klienta. Dostarczanie jest obowiązkowe, nie mogąc, w przypadku braku wyrażenia zgody albo jej odwołania, mieć miejsca przetwarzanie. Należy podkreślić, że ewentualna komunikacja błędna albo niedostateczna danych zgłoszonych będzie mogła spowodować całkowitą lub częściową niemożliwość wykonania zgłoszenia zainteresowanego i możliwą niezgodność wyników przetwarzania w stosunku do porozumień lub obowiązków wynikających z norm i regulaminów. W szczególności, przetwarzanie danych osobowych będzie miało cel dostarczenia usług dla użytkowników/odwiedzających/klientów, związanych z zawarciem i wykonaniem kontraktu na zakup materiałów, publikacji, zawartości. Wykorzystanie danych osobowych  może obejmować , ale nie być ograniczone tylko do wykorzystania, dystrybucję i komunikację na witrynach instytucjonalnych bezpośrednio pod kontrolą  StoreFashion srl, na stronach partnerów, na stronach poświęconych specjalnym inicjatywom, pierwszych wyników na wyszukiwanych stronach, materiałów dotyczących kampanii online i offline, bannerów, materiałów promocyjnych, kampanii Google Adsense, AdWords i innych kanałów zarządzających online marketingiem takich jak social network należących do StoreFashion i do jego marek (np. Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram e Pinterest). W celu zapewnienia satysfakcji użytkowników/odwiedzających/klientów i spełnienia ich oczekiwań, przetwarzanie ma również na celu optymalne zarządzanie produkcją i zapasami różnych materiałów, za pomocą przetwarzania statystycznego zebranych danych. Przetwarzanie, za specjalną zgodą, będzie mogło być również wykonane dla zestawienia smaków, preferencji i przyzwyczajeń klientów, stopnia satysfakcji klienta, dla wysłania informacji handlowych albo materiałów reklamowych, dla kampanii direct marketing, dla udziału w grach, konkursach lub konkursach z nagrodami, dla świadczenia usług ochrony klinta, dla badań rynku i innych czynności bezpośrednio lub pośrednio prowadzących do działań marketingowych po uprzednim wyrażeniu zgodny ze strony klienta/samego użytkownika. Powierzenie tych ostatnich danych, nie jest jednakże obowiązkwe. Eventualna odmowa na przetwarzanie/odwołanie zgody nie szkodzi rozpoczęciu/kontynuacji głównego stosunku.

SPOSÓB PRZETWARZANIA

Dane osobowe są przetwarzane za pomocą zautomatyzowanych urządzeń tylko na czas niezbęny dla osiągnięcia celów dla których zostały zebrane. Specyficzne środki bezpieczeństwa zastosowane są, aby zapobiegać utracie danych, nielegalnym lub niepoprawnym  użyciom oraz nieautoryzowanym dostępom.

KOMUNIKACJA I ROPOWSZECHNIANIE

Przetwarzane dane są wyłącznie natury ogólnej i nie są przeznaczone do rozpowszechniania. Właściciel nie pyta i nie ma korzyści w uzyskiwaniu i przetwarzaniu danych dajacych się określić jako poufne albo sądowe. Dane będą musiały zostać przekazane osobom trzecim tylko i wyłącznie dla zrealizowania obowiązków wynikających z ustawy i regulaminów (Instytucje, Siły Porządkowe, Organy Sądowe, itp.) albo też dla działań bezpośrednio lub pośrednio związanych z powstałym stosunkiem.

Tytułem przykładu, ale nie wyczerpującym, wymienia się:

Podmioty, które muszą uzyskać dane zainteresowanego dla celów dotyczących stosunku z Właścicielem (Banki, Spółki finansowe, Przewoźnicy, itd.);

Konsulenci i współpracownicy, w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań przez Właściciela;

Spółki kontrolowane i/lub związane, tak czy inaczej należące do StoreFashion srl (i kontrolowane), które mogą uzyskać dostęp do danych, w zakresie tylko niezbędnym  dla zrealizowania działań przewidzianych przez ich cel spółki.

Dane będą mogły być zakomunikowane podmiotom działającym w obrębie Unii Europejskiej, albo w państawch, które gwarantują taki sam poziom ochrony przewidziany przez rozporządzenie z mocą ustawy 196/2003 albo, bardziej ogólnie, przez Dyrekttywę WE/95/46. Ponieważ Store Fashion s.r.l. może również zdecydować o działaniu na poziomie ponadpaństwowym, przetwarzanie danych wykonane w różnych państwach będzie dostosowane do najbardziej restrykcyjnych norm, w celu zapewnienia maksymalnego poziomu ochrony danych zainteresowanego. Normalnie nie będą mogły być przeniesione na osoby trzecie, ale gdyby Właściciel miał potrzebę zrobienia tego, również za zapłatą, zainteresowany będzie musiał wyrazić wyraźną zgodę, dla celów bezpośrednio lub pośredio związanych z działaniami samego Właściciela. Przetwarzanie będzie wykonane również po skończeniu stosunku głównego, zgodnie z postanowieniami prawnymi, które regulują przechowywanie aktów i dokumentów i kiedy jest to wyraźnie dozwolone , aby umożliwić rozpoczęcie przyszłych stosunków albo dla zagwarantowania włączenia do archiwum danych, także z korzyścią dla klienta. W obrębie organizacji Właściciela, dane zainteresowanego będą mogły być przetwarzane przez różne funkcje organizacyjne. Dane zainteresowanego będą przechowywane, zgodnie z zaleceniami Gwaranta Privacy, w formie imiennej dla następujących okresów:

Dane osobowe i łączna wielkość zakupów wykonanych w całym okresie przystąpienia do Programów i/lub w okresie ich odnowienia lub przedłużenia;

Dane dotyczące szczegółów wydatków i zakupów wykonanych w punktach sprzedaży Quiyou, przez dwanaście miesięcy od ich rejestracji w celach podziału na grupy i przez dwadzieścia cztery miesiące dla celów marketingowych. Po zakończeniu stosunku z Programami, po upływie podanych okresów, dane zainteresowanego będą przchowywane wyłącznie dla celów administracyjnych, za wyjątkiem specyficznych obowiązków ustawowych dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej. Dłuższe okresy przechowywania będą mogły być dokonane tylko z anonimowymi i zespołowymi danymi.

PRAWA ZAINTERESOWANYCH

Podmioty, których dotyczą dane osobowe w każdj chwili  mają prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub nieistnienia tych danych, poznania ich zawartości oraz pochodzenia, sprawdzenia ich prawdziwości lub zgłoszenia uzupełnienia czy aktualizacji, poprawienia (artykuł 7 Kodeksu dotyczącego ochrony danych osobowych). Zgodnie z tym artykułem istnieje prawo do zgłoszenia eliminacji, przekształcenia w formę anonimową albo zablokowania danych przekształconych nielegalnie, jak również sprzeciwienia się w każdym przypadku, z uzasadnionych powodów, ich przetwarzaniu.

Zgłoszenia należy kierować:

za pomocą e-maila, na adres: customercare@quiyou.com

albo za pomocą listu poleconego z pokwitowaniem odbioru (zaopatrzonego w kopię dowodu ososbistego, z następującym tekstem: <<odwołanie zgody na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych>>) na następujący adres: Store Fashion s.r.l. ulica Rasia 187/B, 23030 Livigno (SO)

Po zakończeniu tej działalności dane osobowe zostaną usunięte z archiwów w jak najkrótszym możliwie czasie. Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, albo też skorzystać ze swoich praw, o których jest mowa w poprzednim puncie, możesz wysłać list polecony z pokwitowaniem odbioru na następujący adress: Store Fashion s.r.l. ulica Rasia, 23030 Livigno (SO). Zanim będzie możliwe dostarczenie lub zmiana jakiejkolwiek informacji, może być konieczne sprawdzenie osobowości zainteresowanego albo odpowiedzenie na kilka pytań. Odpowiedź będzie dostarczona jak najszybciej.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Poniższa polityka prywatności może ulec zmianom w czasie, również związanych z ewentualnym wejściem w życie nowych norm w sektorze, akualizacji albo dostarczenia nowych usług lub też innowacji technologicznych, dlatego też użytkownik/odwiedzający proszony jest o okresowe konsultowanie strony pod adresem www.quiyou.com/pl/privacy-policy